Hjem  /  Boring  /  Rørpressing

Rørpressing

Stålrør i større dimensjoner blir presset inn i grunnen, som et alternativ til graving.

Les mer Kontakt

Om metoden

Enkelt forklart går rørpressing ut på å presse et varerør av stål inn i grunnen samtidig som massene skrus ut av røret ved hjelp av en naver. Stålrør sveises på etter hvert som rørene presses inn. Massene blir heist ut av pressegropa.

Prinsippet i rørpressing og tunellering er svært likt, men utstyret er forskjellig. Det er også dimensjonene på rørene. Rørpressing egner seg for rør i mange ulike størrelser, fra cirka 220 mm og oppover til 1220. Tunellering tar større dimensjoner.

Metoden er ikke styrbar på grunn av stive stålrør.

 

Bruksområder

 • Rørpressing kan utføres i sand, leire, silt og morenemasser. Masser bestående av sprengstein eller knuste masser er ikke egnet for metoden.
 • Rørpressing kan utføres under veier, jernbane, flyplasser, bygninger, elver, hage- og parkområder.
 • Metoden benyttes til fremføring av overvann- spillvann- og vannrør, varerør, kabelgjennomføringer og pumpeledninger i alt fra bykjerne og tett bebyggelse, til spredt bebyggelse.
 • Rørpressing er en metode som benyttes for fremføring av stålrør. Skal det etableres rør i annet materiale, må det først bores varerør i stål.

 

Kapasitet

 • Det benyttes som regel stål varerør fra 219mm og opp til 1220mm, men det trykkes også 1420mm og 1600mm.
 • Presselengde er normalt opp til 60 meter.
 • Eventuelle hindringer i grunnen kan fjernes fra innsiden av røret i dimensjoner fra 1016 mm og oppover. Ved enkle hindringer er det mulig å gå ned til 800mm.

 

Fordeler

 • Skånsom metode med minimale inngrep i terrenget
 • Arbeidene kan utføres uten å stanse trafikk, tog eller annen infrastruktur
 • Kan utføres på korte lengder
 • Krever liten plass til rigging
 • Rask metode
 • Trenger ikke nødvendigvis mottaksgrop

 

Kjekt å vite

Før oppstart er det viktig å ha et innblikk i eksisterende grunnforhold. Det kan hentes inn ved geoteknisk undersøkelse, eksisterende geologisk kartgrunnlag eller annet. Ved oppgraving av pressegroper vil massene gi gode indikasjoner på grunnforholdene.

Kvaliteten på røret som benyttes må tilpasses formålet og beliggenhet. Det kan være forskjellige krav til for eksempel veier og jernbane, samt rørets levetid.

Ved selvfallsledninger og lite fall (mindre enn 10 promille) er det spesielt viktig å innhente god kunnskap om grunnforhold, og eventuelle lagdelinger og masse-endringer.

Rørpressing kan utføres i sand, leire, silt og morenemasser. Masser bestående av sprengstein eller knuste masser er ikke egnet for metoden.

Metoden går ut på å presse et stål varerør mellom to punkter, i en ønsket trasè.

Riggen heises ned i en pressegrop og plasseres cirka 40 cm under underkanten på røret som skal bores.

Ved dype pressegroper er det viktig at gropene sikres. Riggen må ha et solid bakspenn å trykke mot. Her er det Newton’s lov som gjelder. «Enhver virkning har alltid og tilsvarende en motvirkning, eller den gjensidige påvirkning av to legemer på hverandre er alltid lik, og motsatt rettet.»

Andre viktige momenter:

 • Bunn på pressegrop på være avrettet og stabil.
 • Oppstilling og innstilling av maskin i forhold til fall og retning. Avvik innenfor èn prosent av presselengde.
 • Rørpressingen utføres ved at stålrør blir presset inn i massene, samtidig som massene skrus ut.
 • Metoden er ikke styrbar på grunn av stive stålrør.
 • Skjøter hel-sveises.
 • Enkeltkontroll av fall medfører stopp, og demontering av utstyr.

Hindringer kan bestå av byggerester, betong, spunt, trevirke, annen eksisterende infrastruktur eller blokkstein. Rør kan ikke trekkes ut av bakken. Ytre påkjenninger kan medføre retningsforandring. Løsning og tiltak må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut ifra tidligere erfaringer.

Plassbehovet vurderes ut ifra hvert enkelt oppdrag. Ved etablering av flere parallelle rør bør lysåpningen mellom rørene være på minimum 0,75 til èn meter. Det må være plass til en gravemaskin for å heise opp massene fra gropen, eventuelt plass for mellomlagring av stålrør.

Det er viktig at maskin og startrør blir nøyaktig stilt inn. Pressingen er ikke styrbar med varerør av stål, og vil kunne påvirkes av ytre påkjenninger som røret kan treffe på underveis.

Boregropens lengde er mellom 7,5 og 11 meter, avhengig av hvilken rørdiameter og lengde som skal benyttes. Bredde på grop er cirka 3 meter.

Det er en egen forskrift med forbud mot graving over vei. I medhold av vegloven § 57, 2. ledd nr. 1 er det forbudt å grave, ta bort masser eller gjøre andre inngrep på eiendomsområdet til offentlig vei uten tillatelse fra veimyndighetene. Dette er et viktig moment når man skal fram med infrastruktur under vei eller jernbane.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i Olimb Anlegg angående rørpressing.

Ta kontakt

Prosjekter med rørpressing

Kontakt oss om rørpressing

Fyll ut kontaktskjema

Kontaktperson

Tor-Erik Olimb
Senior konsulent

(+47) 905 99 369
tor-erik.olimb@olimb-anlegg.no

Ring meg Send e-post