Hjem  /  Boring  /  Styrt boring

Styrt boring

Retningsstyrt boring i løsmasser gjør det mulig å etablere nye rør der graving ikke er ønskelig.

Les mer Kontakt

Om metoden

Enkelt forklart går styrt boring ut på å føre en borstang, kalt pilot, under bakken etter en prosjektert trasé. Under boringen blir piloten peilet inn av en kontrollør oppe på bakken som følger nøye med via instrumenter og sikrer at boringen følger den prosjekterte linjen. Det er mulig å bore i kurve, både horisontalt og vertikalt.

Når borstangen kommer ut i motsatt ende, monteres en rymmekrone på stangen. Rymmekronen borer seg tilbake gjennom traseen og trekker samtidig med seg det nye røret tilbake til startpunktet.

 

Bruksområder

Styrt boring er en anvendelig metode som kan benyttes for fremføring av alle typer rør og kabler i løsmasser.

 • Perfekt for boring under veier, jernbane, elver, vann, dyrket mark og opparbeidede arealer
 • Svært godt egnet for store dyp, svært bløte masser, kvikkleiere, våtmarksområder, vernede områder og områder belagt med strenge restriksjoner
 • Kan benyttes for fremføring av overvann- spillvann- og vannrør, samt varerør, kabeltrekkerør og pumpeledninger i alt fra bykjerne og tett bebyggelse, til spredt bebyggelse
 • Godt egnet for inntrekking av PE-rør, stålrør og generelt strekkfaste rør med strekkfaste skjøter.
 • PVC-rør eller andre typer rør uten strekkfaste skjøter legges i varerør.

 

Kapasitet

 • Standard rørdimensjoner for styrt boring er fra 32 mm til 1200 mm
 • Dimensjoner fra og med 1400 mm kan utføres som spesialbestilling
 • Borelengder inntil 1000 meter
 • Det er mulig å bore både horisontalt og vertikalt, med og uten varerør
 • Størrelse på borerigg blir tilpasset hvert oppdrag

 

Fordeler

 • Skånsom metode med minimale inngrep i terrenget
 • Krever liten operasjonsplass
 • Forserer store dybder og vanskelige grunnforhold
 • Betydelig kortere gjennomføringstid enn konvensjonell graving
 • Gir god totaløkonomi og et godt miljøregnskap

 

Kjekt å vite

Før oppstart er det viktig å få oversikt over eksisterende grunnforhold, enten fra tilgjengelig geologisk kartgrunnlag og/eller fra en geoteknisk undersøkelse spesielt for det aktuelle prosjektet.

Det er vanlig å gjennomføre grunnundersøkelser i større prosjekter, spesielt der det råder usikkerhet om lagdelinger og grunnens generelle substans. Konsekvensen av et evt. avbrutt prosjekt bør også med i vurderingen før beslutning tas om gjennomføring av grunnundersøkelser.

Normalt er slike undersøkelser en god investering før et boreprosjekt starter opp. Dersom rørene skal ha en funksjon som eksempelvis varerør for trykkrør, er kravet til nøyaktige forundersøkelser mindre viktig. Det holder ofte med små stikkprøver og lokal kjennskap. Ved selvfallsledninger og lite fall, mindre enn 15 promille, bør systematiske grunnundersøkelser gjennomføres. Dette for å få kunnskap om eventuelle lagdelinger og masse-endringer.

I enkelte tilfeller hvor grunnforholdene er utfordrende, kan det også gjennomføres prøveboring med pilotstreng. Ved en slik undersøkelse får man kunnskap om grunnforholdene i hele traseen.

Standard rørdimensjoner for styrt boring er fra 32 mm til 1200 mm. Dimensjoner fra og med 1400 mm er spesialbestilling. Borelengdene kan være alt fra noen få meter under en vei eller en hage til borelengder opp mot 1000 meter.

Boreprosjektene varierer i størrelse – fra enkle dagsjobber til større kompliserte prosjekter med store krav til presisjon.

Det er mulig å bore både horisontalt og vertikalt, med og uten varerør. Boring i kurve er avhengig av grunnforhold, riggstørrelse, samt rørmateriale og rørdimensjon. Det kan bores både i horisontal og vertikal kurve.

Metoden går ut på å styre en borestang, som kalles en pilot, fra boremaskin ned gjennom trekkegrop, videre gjennom prosjektert trasè, og inn i inntrekkingsgrop for rør.

Deretter monteres rymmekrone og medierør, som trekkes tilbake til trekkegropa. Borestang kan styres med varierende fall og retning ved hjelp av peileutstyr. Rymmer kan ikke peiles ved tilbaketrekking. Krav til nøyaktighet avhenger av type ledning som etableres. Som hovedregel er det ønskelig med minimum 15 promille fall ved installasjon av selvfallsledninger, for å unngå svanker ved mindre avvik. Større minimumsfall kan være nødvendig, avhengig av grunnforholdene.

Metode

 • Boremaskin og øvrig utstyr plasseres oppe på bakken, men om nødvendig kan boremaskinen også plasseres i trekke-grop/spunt-grop eller sjakter.
 • Det er mest hensiktsmessig å plassere riggen på det høyeste punktet.
 • Ansettes lengde er avstand mellom boremaskin og prosjektert rør-ende. (Henviser til figur-ansett)
 • Piloten kobles på, og man etablerer borestreng i prosjektert linje.
 • Retning, fall, og dybde peiles inn med digitalt peileutstyr via signaler fra sonde inne i piloten, og opp til en mottaker inne i maskinen. Da kan man hele tiden kontrollere og styre piloten dit man ønsker.
 • Tilbaketrekking av medierør utføres med påmontert rymmekrone.
 • Det tilføres spylevann gjennom rymmekrone for å drive boreslammet ut langs med røret.
 • Spylevann er tilsatt noe bentonitt.
 • Når røret er trukket gjennom grunnen, og frem til trekkegrop/boremaskin, kobles rymmekronen og røret av.
 • Det kan også bores uten bruk av groper. Da kjøres piloten helt ut av bakken, og røret trekkes helt tilbake til boremaskinen over bakkenivå. Rødender undergraves og senkes ned på ønsket nivå.

Hindringer er ofte ukjent, både type og omfang. Forsering av hindringer vurderes og løses ut fra tidligere erfaringer.

Ved enkelte hindringer kan borestangen trekkes tilbake, og styres utenom den aktuelle hindringen. Der dette ikke er mulig, må man trekke stangen helt tilbake, og sette an på nytt, eller endre trasèvalg.

Løpende borelogg blir registrert. Parametere som trekkekrefter, rotasjonshastighet, dreiemoment, tidsforbruk per boremeter/streng, dybde, retning og fall logges kontinuerlig.

Plassbehovet vurderes ut fra hvert enkelt oppdrag.

De mindre riggene krever ca 4 x 9 m + plass for en 20 fots container i tilknytning til riggen. De større riggene krever normalt: 7 x 15 m + plass for to 20 fots containere i tilknytning til riggen.

Tilgang til vann er en viktig faktor for gjennomføringen, og det er dermed en stor fordel med tilgang til brannvannsutak fra kommunalt nett. Container (blandeverk for bentonittslurry) og boremaskin, er noe fleksibelt i forhold til plassering av hverandre.

Det må være tilstrekkelig plass for sveising av rør i hel lengde, før inntrekning.

Boreriggen står normalt oppe på terrenget. Det må bores fra rigg og ned til ei grop som utgjør startpunkt for ledningen. Dette er normalt ca. 20-30 meter ved de små riggene, og opp mot 50 meter for de største riggene.

Før oppstart er det viktig å ha god oversikt over eksiterende grunnforhold. Det er ledningseier som normalt har ansvaret for å fremskaffe denne oversikten.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i Olimb Anlegg angående styrt boring.

Ta kontakt

Se også

 • Video
  Se video av styrt boring i løsmasser.
 • Produktark
  Last ned produktark med beskrivelse av metode og bruksområder.

Kontakt oss om styrt boring

Fyll ut kontaktskjema

Kontaktperson

Øystein Olimb
Daglig leder

(+47) 900 98 510
oystein.olimb@olimb-anlegg.no

Ring meg Send e-post