Hjem  /  For kunder og leverandører

For kunder og leverandører

På denne siden finnes det nyttig informasjon til våre kunder og leverandører.

Fakturainformasjon Åpenhetsloven Miljøfyrtårn

Fakturainformasjon

Skal du sende fakturaer til oss?

Vi ønsker hovedsakelig å motta fakturaer på EHF.
Alternativt kan faktura sendes til vårt fakturamottak 997409841@autoinvoice.no

NB! Faktura må inneholde kontaktperson og prosjektnummer.

Fakturaadresse:

Olimb Anlegg AS
Sarpsborgveien 115
1640 Råde

Org. nr: 997 409 841

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aksomhetsvurdering

Olimb-Anlegg AS er et Norsk borefirma som er heleid av familien Olimb. Selskapet har sitt kontor og driftspark i Råde, men utfører jobber over heller Norge. Fra Alta i Finnmark, til Kristiansand i Agder. Hovedtyngden av våre kunder er store entreprenører i forbindelse med kontrakter i offentlig sektor. Olimb Anlegg er organisatorisk inndelt i 3 sektorer, Utførende, administrasjon, og verksted.

Under administrasjon faller de ulike støttefunksjoner slik som Helse Miljø og Sikkerhet, og Kvalitetssikring. Her er også økonomi, kalkulasjon og ledelsen for prosjekt. Utførende, i denne sammenheng mannskap og borerigger, og verksted rapporterer inn til administrasjon. Administrasjon rapporterer til daglig leder. Daglig leder rapporterer til styret. Styret består av 5 medlemmer. Det er planleggingsmøte for administrasjonen 1 gang i uken og 5 styremøter i året. Pluss en strategi dag.

Olimb Anlegg har tradisjon for å fremme samfunnsansvar gjennom vårt virke. Vi er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Olimb Anlegg jobber også kontinuerlig med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester, jf. Den norske åpenhetsloven. Olimb Anlegg kartlegger sine leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko vedrørende grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og bærekraft. I forbindelse med aktsomhetsvurderingen vår ser vi på retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD og andre objektive kilder sett opp mot lovverket.

Basert på aksomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi er en relativt liten bedrift med noe flat oppbygning, som vil si at hos oss har alle et ord med på det som skjer. Bedriften har liten turnover av mannskap, noe som kan tyde på fornøyde arbeidere og god kultur.

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til kjøp av produkter og tjenester som kommer utenfor Norges grenser. For å minimere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold så har vi utviklet en innkjøpsrutine som vi bruker når vi skal handle inn spesielt fra utlandet, men også inne i Norge. Denne går også sammen med vår sjekk angående minimalisering av klimaavtrykk. Våre 3 største leverandører sto for over 70% av vårt totale innkjøp det året ble kartlagt. De aller fleste kjøpene vi gjør kommer fra godt etablerte bedrifter i Norge som inngår under Norsk lov, og har derfor lav risiko for brudd på menneskerettigheter.

Dersom vi mistenker brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos en av våre leverandører stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Olimb Anlegg. I normale tilfeller vil vi først søke å påvirke leverandøren til å rette opp eventuelle brudd som er begått. I ytterste konsekvens vil vi finne oss en annen aktør som kan opprettholde kravene i åpenhetsloven.

Olimb Anlegg har som målsetning å kunne delta positivt i samfunnet. Av den grunn vil vi at mennesker som jobber for oss, enten som ansatt eller som leverandør, skal ha gode livs- og lønnsvilkår.

Ta kontakt med Jørgen Kristensen via e-post JK@Olimb-anlegg.no eller telefon 97496944 dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Olimb anlegg har blitt en miljøfyrtårn-bedrift!

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en anerkjent og effektiv metode for miljøledelse som bidrar til å forbedre Olimb Anlegg sin bærekraftige profil. Vi strekker oss etter å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, og jobber aktivt for å redusere vårt karbonavtrykk og minske vår påvirkning på det globale økosystemet.

Som Miljøfyrtårn er vi forpliktet til å kontinuerlig forbedre oss innen viktige områder som energibruk, avfallshåndtering, transport, innkjøp, og arbeidsmiljø. Vi arbeider aktivt for å overgå standardkravene og leder veien mot et mer bærekraftig samfunn.

Ønsker du mer info angående vårt arbeid, send mail til: post@olimb-anlegg.no