Om prosjektet

Da Råde kommune i 2021 skulle utføre en stor og nødvendig oppgradering av VA-nettet mellom Karlshus og Enebekk, valgte de styrt boring av flere grunner. Ønsket om rask gjennomføring og hensynet til 20 private grunneiere var to av de viktigste argumentene.

De gamle hovedvannledningene langs Fredrikstadveien ble lagt i 1970, på den siden som ligger ned mot vannet. Vått terreng og bløte masser gjorde det vanskelig for kommunens driftspersonell å vedlikeholde ledningen og lokalisere de mange lekkasjene når de oppsto.

De nye hovedvannledningene ligger nå sammen med nye spillvannsledninger på oversiden av Fredrikstadveien, gjennom jordene langs veikanten. Kummer har blitt satt ned i gårdsveiene, og dette vil gjøre det veldig mye enklere for kommunen å drifte anlegget i framtiden.

  • Et stort og omfattende VA-prosjekt som inkluderte blant annet en ny pumpestasjon og etablering av trykkavløp i tillegg til nye hovedvannledninger.
  • Totalt utgjør traséen cirka 5000 meter, hvorav store deler går gjennom private jorder langs fylkesvei 110, Fredrikstadveien. To kryssinger under vei og jernbane.
  • Styrt boring gjennom vått terreng og bløte masser.

Nøkkelinfo

Metode: Styrt boring
Oppdragsgiver:
Råde kommune
Tidsperiode: Januar-juni 2021