Råde kommune valgte styrt boring i stort VA-prosjekt

Fem tusen meter med nytt kommunalt vann og avløp i Råde etablert med styrt boring

Fem tusen meter med nytt kommunalt vann og avløp i Råde etableres hovedsakelig med styrt boring i stedet for tradisjonell graving. Olimb Anlegg AS utfører storoppdraget på hjemmebane.

Råde kommune har i mange år slitt med hyppige brudd på et gammelt og dårlig vannledningsnett. Sakene i media om vannløse og frustrerte abonnenter har vært mange, men nå er det endelig snart slutt på de gjentakende lekkasjene fra gamle rør.

Nytt vann og avløp mellom Karlshus og Enebekk

Kommunen er godt i gang med å etablere nytt kommunalt vann og avløp mellom Skråtorpveien (Karlshus) og Enebekk. Dette er et stort og omfattende VA-prosjekt som inkluderer blant annet en ny pumpestasjon ved Skinnerflo og etablering av trykkavløp i tillegg til nye hovedvannledninger. Totalt utgjør traseen cirka 5000 meter, hvorav store deler går langs fylkesvei 110, Fredrikstadveien.

Tiltakene skal sikre stabil og tilstrekkelig vannforsyning inn til abonnentene i området og gi mulighet for tilknytning til kommunalt avløp for eiendommer som ikke er koblet på spillvannsnettet i dag.

Olimb anlegg

Ferdigsveisede rør ligger klare for inntrekking langs Fredrikstadveien.

Mange ville utføre prosjektet

Råde kommune la prosjektet ut på anbud i oktober 2020, og interessen fra regionale entreprenører var stor. Av fem godkjente tilbydere i konkurransen var fire graveentreprenører. Den siste tilbyderen var Olimb Anlegg, som har spesialisert seg på å bore traseer og etablere nye rør gjennom fjell og ulike typer grunnmasser uten å sprenge eller grave.

– Det er ikke så ofte det utlyses prosjekter i denne størrelsen hvor våre metoder er så gjennomgående godt egnet for den totale utførelsen – og spesielt ikke rett utenfor vår egen «stuedør», forteller kalkulatør og prosjektleder i Olimb Anlegg, Ole-Petter Andreassen.

Råde kommune valgte gravefritt

Olimb Anlegg har beregnet at prosjektet Skråtorpveien – Enebekk kan utføres nærmest gravefritt med styrt boring.

Enkelt forklart går metoden ut på å føre en borstang fremover under bakken etter en prosjektert trasé. Når borstangen kommer ut i motsatt ende, monteres en rymmekrone på stangen. Rymmekronen borer seg tilbake gjennom traseen og trekker samtidig med seg det nye røret tilbake til startpunktet.

To av de viktigste argumentene for å velge gravefrie metoder er effektivitet og skånsomhet. Rask gjennomføringstid og minimale inngrep i omgivelsene slår også positivt ut på kostnadsbildet når det er snakk om så mange meter totalt.

Olimb Anlegg leverte den laveste totalprisen i anbudskonkurransen med 14,7 millioner kroner, og i desember ble det klart at selskapet var valgt som leverandør og hovedentreprenør i prosjektet.

3500 meter unnagjort

Allerede i januar var Olimb på plass med rigger og rør på jordene langs den trafikkerte Fredrikstadveien. Siden da har mer enn 3500 meter med nye vann- og avløpsrør kommet på plass i bakken ved hjelp av metoden styrt boring.

VA-ingeniør i Råde kommune, Lars-Erik Thoresen, er svært godt fornøyd med den raske fremdriften og gjennomføringen av prosjektet så langt.

-Dette er en etterlengtet og helt nødvendig oppgradering av VA-nettet i området. Det er gledelig at arbeidet har kommet så langt på vei allerede, og ekstra stas at gjøres på en skånsom måte for grunneierne som er berørt.

Olimb Anleggs borerigger har i perioder gått natt og dag uten stans. Foto: Ole Henrik Borgsjø.

Flytter hovedvannledningene

De gamle hovedvannledningene langs Fredrikstadveien ble lagt i 1970, på den siden som ligger ned mot vannet. Vått terreng og bløte masser har gjort det vanskelig for kommunens driftspersonell å vedlikeholde ledningen og lokalisere de mange lekkasjene når de har oppstått.

De nye hovedvannledningene legges nå sammen med nye spillvannsledninger på oversiden av Fredrikstadveien, gjennom jordene langs veikanten. Kummer blir satt ned i gårdsveiene, og dette vil gjøre det veldig mye enklere for kommunen å drifte anlegget i framtiden.

Minimale inngrep i privat grunn

Ifølge Lars-Erik Thoresen i Råde kommune er eiendommene til cirka 20 grunneiere berørt i det omfattende prosjektet.

– Alle grunneierne har vært positive til gjennomføringen av prosjektet, også på et tidspunkt da vi så for oss at det ville være nødvendig å grave grøfter over jordene deres for å legge de nye rørene. Vi synes det er veldig hyggelig at metoden vi har valgt gir minimalt med skade på eiendommene til de det gjelder, sier Thoresen.

– Det er snakk om store arealer med dyrket jord vi skal igjennom. Styrt boring med inntrekking av rør ødelegger ikke dreneringen i jordene og etterlater ingen flenger. Skulle vi utført dette med tradisjonell rørlegging i grøft, måtte vi dessuten gått høyere opp på jordene for å få nok plass og sikre arbeidet langs den trafikkerte veien.

Styrt boring med inntrekking av rør ødelegger ikke dreneringen i jordene og etterlater ingen flenger.

Borer under vei og jernbane mens trafikken går som normalt

I uke 12 skal Olimb Anlegg bore (krysse) samtidig under både Fredrikstadveien og jernbanelinje ved Enebekk. Senere skal det også gjøres en kryssing under jernbanen ved Råde stasjon.

Metoden og fremgangsmåten er lik når det bores og trekkes rør under vei og bane, som når det gjøres gjennom jorder og annet terreng. Tog- og biltrafikk kan gå som normalt, uten stans eller omlegginger, mens Olimb Anlegg utfører dette arbeidet.

Det nye VA-anlegget skal etter planen være ferdigstilt og i drift mot sommeren.

Se flere boreprosjekter utført av Olimb Anlegg